U Bujanovcu i Preševu završen Program mera za 2010.-bruceloza i leukoza u porastu

Pozitivne ovce na brucelozu su u selu Buštranje,opština Preševo,33 komada,kod Rahimi Ćerima,zatim u selu Žuince,opština Preševo, 23 komada,kod
Ismailji Intizana, onda u selu Oraovica,opština Preševo, 35 komada kod Ibraimi Skendera i u selu Cerevajka,opština Preševo, 5 komada kod Halimi
Avni i uselu Samoljica,opština Bujanovac kod Nevzadi Asana 19 komada.
Pozitivna goveda na brucelozu su u selu Žuince,opština Preševo,kod Hida Atule jedna krava, onda u selu Golemi dol,opština Preševo, kod Miftari
Naipa jedna krava, zatim u selu Oraovica,opština Preševo, kod Fazliji Remzi jedna krava i utakođe u Oraovici kod Redžepi Raifa jedna krava.
Pozitivna grla goveda na leukozu su u Velikom Trnovcu,opština Bujanovac, kod Zairi Bajrama dve krave, zatim isto u Velikom Trnovcu kod Aliti
Zećirija dve krave, onda u selu Oslare,opština Bujanovac kod Selmani Ljuljzima jedna krava, u selu Negovac,opština Bujanovac kod Rulani Ramuša
jedna krava, zatim u selu Klinovac,opština Bujanovac kod Mikić Srbe jedna krava i u Vlikom Trnovcu kod Jahiji Memeta jedna krava.