"Nalaz i mišljenje" veterinara Dušana Veličkovića iz Vranja

LOGO1

Kodeksom veterinarsko-medicinske etike predviđena su pravila profesionalnog ponašanja veterinara u obavljanju poslova iz oblasti veterine uz
provođenje pravnih normi i legislative kojima se reguliše rad veterinara, dužnosti, nadzor, nadležnosti, ovlašćenja, obaveze i prava u okviru
delatnosti." Uverenja, izveštaji i druga dokumenta u vidu službenih akata moraju biti tačni,stručno sastavljeni sa svim potrebnim podacima i
činjenicama, na način i u obliku koji je određen ili propisan"-citat Kodeksa o opštim načelima veterinarske etike.

 

Vlasnik životinje se obratio Sudu za naknadu štete nastale 2006.godine nestručnim radom radnika JVS Bujanovac.Naime, nastala je opstrukcija
jednjaka krave, na poziv vlasnika najbliži je bio veterinarski tehničar koji je započeo intervenciju a veterinar je pristigao. Uspešno je
životinja sondirana i sprečeno uginuće.Međutim, nakon 10 dana vlasnik se javlja stanici sa zahtevom za naknadu štete jer je došlo do uginuća
životinje.I tako dolazi se do Suda radi naknade štete.

Ostavljajući po strani,ali ne i kao nevažno, da se veterinar Dušan Veličković iz Vranja, ne nalazi na listi veštaka Suda (Zakon o Sudskim
veštacima,sl.gl.br.44/2010.)- "nalazi i misli" da su radnici JVS Bujanovac odgovorni za štetu jer je veterinarski tehničar vršio poslove za
koje nema ovlašćenja.Bravo.

Uginuće životinje nije konstatovalo stručno lice i nema obdukcionog protokola a veterinar D.V. nalazi i misli da JVS Bujanovac treba da
nadoknadi štetu vlasniku od 720.000. dinara a sa ukupnim troškovima Suda i advokata 1.200.000.dinara.Stručno i nepristrasno.Bravo.

Nažalost, prinuđeni smo da zbog teške povrede Kodesa zaštitu potražimo od Etičkog komiteta VKS a za povredu ugleda JVS Buanovac na redovnom
Sudu.

U prilogu je nalaz i mišljenje sa dopunskim nalazom i mišljenjem veterinara Dušana veličkovića iz Vranja.

Mišljenje veterinara D. V.

Dopunski nalaz

alfasan

 

pfizeranimalhealth

 

CEVA-SanteAnimal Medium

 

BayerAnimalHealth

 

msdanimalhealth

 

norbrook

FAO-logo

pliva

 

 

krka

 

kela

 

alvetra deutsch

 biovet

 

visu oie.logo

 

logo riester

 

Kruuse logo

 

 logo-dechra

 

eickemeyer

 

min.polj

logo

 

vks

 

Klinika NOVAK bg

 

vetzavodsubotica

 

provet

 

vet

 

vetinsnis

 

evrolek

 

 

superlab

vetinfobeogfrad

sasap